Työfysioterapia

Asiantuntevia hyvinvointipalveluja työpaikoille – Fysio-Voimalan työfysioterapia

Fysio-Voimala järjestää ammattimaisia työfysioterapiapalveluja yrityksille joko yhteistyönä asiakasyrityksen työterveyshuollon kanssa tai erillisinä ostopalveluina. Tarjoamme kattavan paketin yksilöllisesti räätälöityjä työfysioterapian palveluita erilaisille työpaikoille ja työyhteisöille.

Työfysioterapia on osa lakiin perustuvaa työterveyshuoltoa ja työfysioterapeutti on sen asiantuntija. Työfysioterapia kohdistuu työntekijään, työympäristöön ja työyhteisöön. Tavoitteena on hyvinvoiva ja työkykyinen työntekijä, viihtyisä ja turvallinen työympäristö sekä toimiva ja tuottava työyhteisö. Kun työntekijä, työympäristö ja työyhteisö ovat kunnossa, yrityksen kulut (esim. sairauskustannukset, tuotantotappiot, ennenaikaiset eläkkeet jne.) pienevät ja tuottavuus paranee. Hyvinvoivat työtekijät luovat yhdessä hyvinvoivan yrityksen.

Fysio-Voimala Oy:n työfysioterapiapalveluja ovat

Työpaikkaselvitys

Työpaikkaselvityksen tavoitteena on kartoittaa työolot ja työympäristö. Kartoitus toimii pohjana työterveyshuollon, tila-/ kaluste- ja työolojen suunnittelulle ja mahdollisille muutosehdotuksille.

Työpaikkaselvitys tehdään usein yhteistyönä työterveyshuollon, työpaikan edustajien ja työsuojelun kesken.

Työpaikkakäynti

Työpaikkakäynnin tarkoituksena on antaa työtapoihin ja ergonomiaan liittyvää neuvontaa sekä suosituksia. Tavoitteena on, että työpisteen ergonomia tukee työntekijän hyvinvointia ja työn sujuvuutta. Lisäksi työntekijälle annetaan itsehoito-ohjeita tuki- ja liikuntaelinvaivojen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon.

Ergonomia-infot

Ryhmille järjestetään työpaikoilla ergonomia-infoja. Info-tilaisuuksissa osallistujat saavat tietoa mm. seuraavista asioista: ergonomian perusteet, työpisteiden säätöjen ja työvälineiden käyttö, tuki- ja liikuntaelimistölle turvalliset työasennot ja työliikkeet, tauotuksen ja taukoliikkeiden merkitys sekä tuki- ja liikuntaelimistön itsehoito.

Fysioterapeuttinen ohjaus- ja neuvonta

Fysioterapeuttisen tutkimuksen perusteella annetaan työntekijälle yksilöllisiä tuki- ja liikuntaelimistön itsehoito-ohjeita sekä neuvoja työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.

Kuntotestaus

Kuntotestit suunnitellaan ja toteutetaan työntekijän/ ryhmän tarpeiden pohjalta, esimerkiksi osana laajempaa TYKY- projektia. Kuntotestin tarkoituksena on saada tietoa sen hetkisestä kunnosta sekä motivoida huolehtimaan omasta työkyvystä ja hyvinvoinnista. Kuntotestien perusteella voidaan antaa yksilöllisiä ohjeita työkunnon ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Seurantatesteillä ja kyselyillä tuetaan pitkän aikavälin tavoitteita sekä saadaan arvokasta tietoa tulosten arvioimiseksi ja työterveyshuollon kehittämiseksi.

Koulutus/luennot

Työntekijöille ja työyhteisöille järjestetään luentoja ja koulutusta terveyteen, työkykyyn ja liikuntaan liittyen. Luennot voivat olla osana työpaikan laajempaa koulutuskokonaisuutta, esim. johtamiskoulutusta, uusien työntekijöiden perehdytystä tai työyhteisön kehittämistä. Asiakkaan tavoitteiden ja toiveiden pohjalta rakennetaan innostava ja juuri kyseistä ryhmää koskettavaa koulutuskokonaisuus tai luento.

Liikunta- ja terveysneuvontaryhmät

Ryhmät ovat fysioterapeutin ohjaamia, ja ne toteutetaan osana yrityksen työkykyä ylläpitävää toimintaa. Kunkin ryhmän kanssa suunnitellaan yhdessä tuntien sisältö, tavoitteet ja toteutus. Tavoitteena on antaa osallistujille tietoa, taitoja ja kokemuksia, joiden pohjalta he pystyvät itse vaikuttamaan työkykyynsä ja terveyteensä. Ryhmissä panostetaan erityisesti motivointiin ja itsehoidon ohjaukseen.

Liikunta- ja teemapäivät

Suunnittelemme ja järjestämme yhdessä asiakasyrityksen kanssa liikunta ja teemapäiviä. Teemapäivien sisältö voi liittyä esim. tuki- ja liikuntaelinvaivojen ennaltaehkäisyyn ja itsehoitoon, työkykyyn/ työssä jaksamiseen, liikuntaan/ kuntoiluun ja ergonomiaan.

Tila- ja kalustesuunnitteluun osallistuminen

Työfysioterapeutti osallistuu työtilojen suunnitteluun ja muutostarpeiden arviointiin yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa. Työfysioterapeuttia voidaan konsultoida mm. uusien tilojen ergonomian suunnittelussa ja kalusteiden, työ- ja apuvälineiden sopivuuteen ja tarpeellisuuteen liittyvissä asioissa.

VARAA AIKA